BIG Home page

North Wales Activity Deliverer / Area Representative

28 Oct 2020 1:03 PM | Anonymous member (Administrator)

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking a North Wales Activity Deliverer / Area Representative, who will work under the supervision of the North Wales Co-Ordinator to set up and maintain EESW 6th Form Projects and to promote and deliver STEM Cymru2 activities in the North Wales region.

 

This is initially a Fixed term contract until 31st March 2021 (possibility of extension to June 2023 depending on funding).

 

As an Activity Deliverer, you will be responsible for delivering various STEM activities in schools.  You will deliver sessions to groups of pupils within their schools, as well as assisting the Activity Manager and other deliverers with the development of new STEM activities to be delivered across Wales.

 

You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.

 

The hours of work will be 37.5 hours per week, Monday to Friday and will be based at the North Wales base/ Your own home (depending on location).  Travel across Wales will be required as part of this role and your own transport is essential.  The salary for this position will be up to £26,000 per annum (depending on experience), with an allowance of 28 days’ holiday (including bank holidays).

 

To download the Job Description, Application Form, Equal Opportunities Monitoring Form and Job Applicant Privacy notice please visit https://www.stemcymru.org.uk/home/resources/eesw-stemcymru-vacancies/

 

Please send the completed application and equal opportunities forms and a copy of your CV to info@stemcymru.org.uk by midday on Monday 16th November 2020.  Please note, applications will not be accepted unless the documentation is complete and the declaration on the application form signed.

 

Interviews will be held week commencing 23rd November 2020.

 

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh European Funding Office, for the STEMCymru II Project (80726) and the Welsh Government Education Directorate.

 

 

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am cynrychiolydd ardal a Darparwr Gweithgareddau ar gyfer rhanbarth y Gogledd Cymru, a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Cydlynydd Gogledd Cymru i gydlynu a chyflwyno gweithgareddau STEM Cymru2 a sefydlu a chynnal Prosiectau 6ed Dosbarth EESW yn rhanbarth y Gogledd Cymru.

Contract cyfnod penodol tan 30 Mawrth 2021 i ddechrau (gyda'r posibilrwydd o'i ymestyn hyd at fis Mehefin 2023 yn dibynnu ar gyllid).

 

Fel Darparwr Gweithgareddau, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gweithgareddau amrywiol STEM mewn ysgolion.  Byddwch yn cyflwyno sesiynau i grwpiau o ddisgyblion yn eu hysgolion, yn ogystal â chynorthwyo'r Rheolwr Gweithgareddau a darparwyr eraill i ddatblygu gweithgareddau newydd STEM i'w cyflenwi ledled Cymru.

 

Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

 

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a byddwch wedi'ch lleoli mewn swyddfa yn y Gogledd/eich cartref eich hun (yn dibynnu ar leoliad). Bydd angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl hon, ac mae'ch cludiant eich hun yn hanfodol.  Hyd at £26,000 y flwyddyn yw'r cyflog (yn dibynnu ar brofiad), a 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc).

 

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais, y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau/swyddi-gwag/

 

Anfonwch y ffurflen gais a'r ffurflen cyfle cyfartal gyflawn a chopi o'ch CV i info@stemcymru.org.uk erbyn Llun 16 Tachwedd 2020 am hanner dydd. DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau a llofnodi'r datganiad ar y ffurflen gais.

 

Cynhelir cyfweliadau yn ystod wythnos 23 Tachwedd 2020.

 

Mae'r swydd hon wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a Chyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru.

 


© BIG STEM Communicators Network

BIG: the skills sharing network for STEM

Contact BIG by emailing admin @ big dot uk dot com

Powered by Wild Apricot Membership Software