BIG Home page

North Wales Co-Ordinator & Activity Deliverer North Wales Co-Ordinator & Activity Deliverer

01 Sep 2020 11:54 AM | Anonymous member (Administrator)

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking a North Wales Area Co-Ordinator & Activity Deliverer, who will work under the supervision of the Chief Operating Officer and Activity Manager to coordinate and deliver STEM Cymru2 activities and to set up and maintain EESW 6th Form Projects in the North Wales region. This is initially a fixed term contract until 31st March 2021 (with the possibility of extension to June 2023 depending on funding).

 

As the North Wales Co-Ordinator, you will ensure the North Wales region has adequate links between schools and companies and maintain support for the partnerships.

You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.

 

The hours of work will be 37.5 hours per week, Monday to Friday and will be based at the North Wales base/ Your own home (depending on location). Travel across Wales will be required as part of this role and your own transport is essential. The salary for this position will be up to £32,000 per annum (depending on experience), with an allowance of 28 days’ holiday (including bank holidays).

 

To download the Job Description, Application Form, Equal Opportunities Monitoring Form and Job Applicant Privacy notice please visit http://www.stemcymru.org.uk/resources/.

 

Please send the completed application and equal opportunities forms and a copy of your CV to info@stemcymru.org.uk by midday on Friday 18th September 2020. Please note, applications will not be accepted unless the documentation is complete and the declaration on the application form signed.

Interviews will be held week commencing 5th October 2020.

 

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh European Funding Office, for the STEMCymru II Project (80726) and the Welsh Government Education Directorate.

 

Cydlynydd a Chyflenwr Gweithgareddau'r Gogledd – Hysbyseb Swydd

 

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am Gydlynydd a Chyflenwr Gweithgareddau ar gyfer rhanbarth y Gogledd a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Prif Swyddog Gweithredol a'r Rheolwr Gweithgareddau i gydlynu a chyflwyno gweithgareddau STEM Cymru2 a sefydlu a chynnal Prosiectau 6ed Dosbarth EESW yn rhanbarth y Gogledd. Contract cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2021 fydd hwn i ddechrau (gyda'r posibilrwydd o'i ymestyn hyd at fis Mehefin 2023 yn dibynnu ar gyllid).

 

Fel Cydlynydd y Gogledd, byddwch yn sicrhau bod cysylltiadau digonol rhwng ysgolion a chwmnïau'r Gogledd ac yn cynnal cymorth a chefnogaeth i'r partneriaethau.

Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

 

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a byddwch wedi'ch lleoli mewn swyddfa yn y Gogledd/eich cartref eich hun (yn dibynnu ar leoliad). Bydd angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl hon, ac mae'ch cludiant eich hun yn hanfodol. Hyd at £32,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad), a 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc)

 

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais, y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau

 

Anfonwch y ffurflen gais a'r ffurflen cyfle cyfartal gyflawn a chopi o'ch CV i info@stemcymru.org.uk erbyn dydd Gwener 18 Medi 2020 am hanner dydd. DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau a llofnodi'r datganiad ar y ffurflen gais.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod wythnos 5 Hydref 2020.

 

Mae'r swydd hon wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a Chyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru


© BIG STEM Communicators Network

BIG: the skills sharing network for STEM

Contact BIG by emailing admin @ big dot uk dot com

Powered by Wild Apricot Membership Software