BIG Home page

Activity Deliverer, The Engineering Education Scheme Wales Ltd

08 Nov 2022 2:29 PM | Anonymous member (Administrator)

Activity Deliverer (South Wales) - Job Advertisement

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking an Activity Deliverer, who will work under the supervision of the Activity Manager and liaise with the Chief Executive Officer to deliver exciting and motivating STEM activities in schools for the STEMCymru II operation, initially on a fixed term contract from November 2022 to 31st March 2023. There is the possibility of an extension to June 2023, depending on available funding.

As an Activity Deliverer, you will be responsible for delivering various STEM activities in schools, with a particular focus on our F1 in Schools activity. You will deliver sessions to groups of pupils within their schools, as well as assisting the Activity Manager and other deliverers with the development of new STEM activities to be delivered across Wales.

You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.

The hours of work will be 37.5 hours per week, Monday to Friday and will be based at the Waterton Centre, Bridgend. Travel across Wales will be required as part of this role and your own transport is essential. The salary for this position will be up to £28,000 per annum (depending on experience), with an allowance of 28 days’ holiday (including bank holidays).

To download the Job Description, Application Form, Equal Opportunities Monitoring Form and Job Applicant Privacy notice please visit http://www.stemcymru.org.uk/resources/.

Please send the completed application and equal opportunities forms and a copy of your CV to info@stemcymru.org.uk by midday on Monday 21st November 2022. Please note, applications will not be accepted unless the documentation is complete and the declaration on the application form signed.

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh European Funding Office, for the STEMCymru II Project (80726) and the Welsh Government Education Directorate.

 

Darparwr Gweithgareddau (De Cymru) - Hysbyseb Swydd

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf yn chwilio am Ddarparwr Gweithgareddau ar hyn o bryd, a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Rheolwr Gweithgareddau ac yn cydweithio â'r Prif Swyddog Cyfrifol i ddarparu gweithgareddau STEM cyffrous ac ysgogol mewn ysgolion er mwyn rhoi STEMCymru II ar waith. Bydd y contract yn un cyfnod penodol i ddechrau o fis Tachwedd 2022 tan 31 Mawrth 2023. Mae’n bosib y bydd estyniad tan Mefehin 2023, os bydd cyllid ar gael.

Fel Darparwr Gweithgareddau, byddwch chi'n gyfrifol am gyflwyno gweithgareddau STEM amrywiol mewn ysgolion, gan ganolbwyntio'n arbennig ar ein gweithgaredd F1 mewn Ysgolion. Byddwch yn cyflwyno sesiynau i grwpiau o ddisgyblion yn eu hysgolion, yn ogystal â chynorthwyo'r Rheolwr Gweithgareddau a darparwyr eraill i ddatblygu gweithgareddau STEM newydd i'w darparu ledled Cymru.

Dylech ddarllen y disgrifiad swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

37.5 awr yr wythnos fydd yr oriau gwaith, o ddydd Llun i ddydd Gwener a lleolir y swydd yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd gofyn teithio ar draws Cymru fel rhan o'r rôl hon ac mae defnyddio’ch cerbyd eich hun yn hanfodol. Bydd y cyflog hyd at £28,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad), gyda lwfans o 28 diwrnod o wyliau (yn cynnwys gwyliau banc)

I lawrlwytho'r disgrifiad swydd, ffurflen gais, ffurflen monitro cyfle cyfartal a’r hysbysiad preifatrwydd ar gyfer ymgeiswyr am swyddi ewch i http://www.stemcymru.org.uk/resources/.

Anfonwch eich cais cyflawn a’r ffurflen cyfle cyfartal a chopi o'ch CV at info@stemcymru.org.uk erbyn hanner dydd, dydd Llun 21 Tachwedd 2022. Sylwer, ni chaiff ceisiadau eu derbyn oni bai bod y dogfennau’n gyflawn a bod y datganiad ar y ffurflen gais wedi’i lofnodi.

 

© BIG STEM Communicators Network

BIG: the skills sharing network for STEM

Contact BIG by emailing admin @ big dot uk dot com

Powered by Wild Apricot Membership Software