BIG Home page

North Wales Area Co-Ordinator & Activity Deliverer, The Engineering Education Scheme Wales Ltd

13 Oct 2022 11:58 AM | Anonymous member (Administrator)

Closing Date: Midday on Monday 7th November 2022. 

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking a North Wales Area Co-Ordinator & Activity Deliverer, who will work under the supervision of the Chief Executive Officer and Activity Manager to coordinate and deliver STEM Cymru2 activities and to set up and maintain EESW 6th Form Projects in the North Wales region.

This is initially a fixed term contract until 31st March 2023 (likely extension to June 2023 and beyond depending on funding). 

As the North Wales Co-Ordinator, you will ensure the North Wales region has adequate links between schools and companies and maintain support for the partnerships and proactively seek growth opportunities for the Charity and identify funding streams. 

 

You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.

 

The hours of work will be 37.5 hours per week, Monday to Friday and will be based at the North Wales base/ Your own home (depending on location).   Travel across Wales will be required as part of this role and your own transport is essential.  The salary for this position will be up to £32,000 per annum (depending on experience), with an allowance of 28 days’ holiday (including bank holidays).

To download the Job Description, Application Form, Equal Opportunities Monitoring Form and Job Applicant Privacy notice please visit http://www.stemcymru.org.uk/resources/.  

Please send the completed application and equal opportunities forms and a copy of your CV to info@stemcymru.org.uk by midday on Monday 7th November 2022. 

Please note, applications will not be accepted unless the documentation is complete and the declaration on the application form signed.

 

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh European Funding Office, for the STEMCymru II Project (80726) and the Welsh Government Education Directorate.

 

 

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am Gydlynydd a Chyflenwr Gweithgareddau ar gyfer rhanbarth y Gogledd a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Prif Swyddog Gweithredol a'r Rheolwr Gweithgareddau i gydlynu a chyflwyno gweithgareddau STEM Cymru2 a sefydlu a chynnal Prosiectau 6ed Dosbarth EESW yn rhanbarth y Gogledd.

 

Contract cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2023 fydd hwn i ddechrau (estyniad tebygol i fis Mehefin 2023 a thu hwnt yn dibynnu ar gyllid).

 

Fel Cydlynydd y Gogledd, byddwch yn sicrhau bod cysylltiadau digonol rhwng ysgolion a chwmnïau'r Gogledd ac yn cynnal cymorth a chefnogaeth i'r partneriaethau a mynd ati’n rhagweithiol i chwilio am gyfleoedd twf i’r Elusen ac adnabod ffrydiau ariannu.

 

Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

 

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a byddwch wedi'ch lleoli mewn swyddfa yn y Gogledd/eich cartref eich hun (yn dibynnu ar leoliad).  Bydd angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl hon, ac mae'ch cludiant eich hun yn hanfodol.  Hyd at £32,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad), a 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc)

 

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais, y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau

 

Anfonwch y ffurflen gais a'r ffurflen cyfle cyfartal gyflawn a chopi o'ch CV i info@stemcymru.org.uk erbyn dydd Llun 7 Tachwedd am hanner dydd.                                          

DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau a llofnodi'r datganiad ar y ffurflen gais.

 

Mae'r swydd hon wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a Chyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru.


© BIG STEM Communicators Network

BIG: the skills sharing network for STEM

Contact BIG by emailing admin @ big dot uk dot com

Powered by Wild Apricot Membership Software