Menu
Log in
BIG Home page

Project Administrative Assistant,The Engineering Education Scheme Wales Ltd

04 Jul 2022 11:52 AM | Anonymous member (Administrator)

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking a Project Administrative Assistant based in Bridgend to provide administrative support for projects covering the local authority areas of Blaenau Gwent, Bridgend, Conwy & Denbighshire who will work under the direction of the EESW Chief Executive Officer and Lead Project Officer to provide administrative support to Project Deliverers offering pilot activities to schools.

 

The aim of the Project is to deliver interactive activities and experiences to expose both primary and secondary school pupils to the excitement and wonders of manufacturing and engineering and make them aware of the range of innovative and rewarding careers available in the Advanced Materials and Manufacturing, Creative and Digital and Energy and Environment sectors in the region.  Activities developed will vary from hands-on practical engineering/manufacturing experiences to meeting industrial mentors and gaining knowledge of what Welsh manufacturers do and what they produce.

 

EESW requires an Administrative Assistant to primarily input data from participant forms to

spreadsheets for monitoring purposes required by the funding agreements.

 

This is a fixed term contract until 31st December 2022 working on the above project.

You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.

 

This is a full time position, 37.5 hours per week, Monday to Friday (Usually 08.30am- 4.30pm, however some evening work may be required depending on times of events taking place after school hours). There may be an opportunity for the suitable candidate to work part time.

 

This position will be based from Waterton, Bridgend. The salary for this position will be up to £19,000 per annum pro rata (depending on experience), with an allowance of 28 days’ holiday (including bank holidays) pro rata.

 

To download the Job Description, Application Form, Equal Opportunities Monitoring Form and Job Applicant Privacy notice please visit:  https://www.stemcymru.org.uk/home/resources/

 

Please send the completed application and equal opportunities forms and a copy of your CV to info@stemcymru.org.uk by midday on 18 July 2022.  Please note, applications will not be accepted unless the documentation is complete and the declaration on the application form signed.

 

This project is funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am Cynorthwyydd Gweinyddol Prosiect wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ddarparu cymorth gweinyddol ar gyfer prosiectau sy’n cwmpasu ardaloedd awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Conwy a Sir Ddinbych  yn gweithio dan gyfarwyddyd a’r Prif Swyddog Gweithredol EESW a Prif Swyddog Prosiect i ddarparu cefnogaeth weinyddol i Gyflwynwyr Prosiectau gan gynnig gweithgareddau peilot i ysgolion.

 

Nod y Prosiect yw darparu gweithgareddau rhyngweithiol a phrofiadau i gyflwyno disgyblion ysgol gynradd ac uwchradd i gyffro a rhyfeddodau gweithgynhyrchu a pheirianneg a’u gwneud yn ymwybodol o’r gyrfaoedd arloesol a gwerth chweil amrywiol sydd ar gael yn y sectorau Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Creadigol a Digidol ac Ynni a’r Amgylchedd yn y rhanbarth. Bydd y gweithgareddau a ddatblygir yn amrywio o brofiadau peirianneg/ gweithgynhyrchu ymarferol i gyfarfod mentoriaid diwydiannol a dysgu am yr hyn y mae gweithgynhyrchwyr Cymru yn ei wneud ac yn ei gynhyrchu.

Mae EESW angen Cynorthwyydd Gweinyddol i fewnbynnu data yn bennaf o ffurflenni cyfranogwyr i daenlenni at ddibenion monitro sy'n ofynnol gan y cytundebau ariannu.

 

Mae hwn contract tymor penodol hyd 31 Rhagfyr 2022 yn gweithio ar y prosiect uchod.

 

Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

 

Mae hon yn swydd amser llawn, 37.5 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener (fel arfer 08.30am-4.30pm, ond efallai y bydd angen rhywfaint o waith gyda'r nos yn dibynnu ar amseroedd y digwyddiadau sy'n digwydd ar ôl oriau ysgol). Efallai y bydd cyfle i'r ymgeisydd addas weithio'n rhan amser.

 

Bydd y swydd hon wedi'i Waterton, Pen y Bont-ar-Ogwr. Y cyflog ar gyfer y swydd hon fydd hyd at £ 19,000 y flwyddyn pro rata (yn dibynnu ar brofiad), gyda lwfans o wyliau 28 diwrnod ’(gan gynnwys gwyliau banc) pro rata.

 

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais, y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau/

 

Anfonwch y ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r ffurflen cyfle cyfartal a chopi o'ch CV at info@stemcymru.org.uk erbyn hanner dydd ar 18 Gorffenaf 2022. DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau ac yn llofnodi'r datganiad ar y cais ffurflen.

 

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adnewyddu Gymunedol y DU.


© BIG STEM Communicators Network

BIG: the skills sharing network for STEM

Contact BIG by emailing admin @ big dot uk dot com

Powered by Wild Apricot Membership Software