Menu
Log in
BIG Home page

South Wales Activity Deliverer, Th eEngineering Education Scheme Wales Ltd

21 Jun 2022 12:37 PM | Anonymous member (Administrator)
Closing date: Midday on Thursday 14th July 2022

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking a South Wales Activity Deliverer, who will work under the supervision of the Activity Manager and Chief Executive Officer to develop activities for the STEMCymru II Project and deliver exciting and motivating STEM activities in schools.

This is a fixed term contract until 31st March 2023.

As an Activity Deliverer, you will be responsible for delivering various STEM activities in schools.  You will deliver sessions to groups of pupils within their schools, as well as assisting the Activity Manager and other deliverers with the development of new STEM activities to be delivered across Wales.

This job role is suitable for teaching professionals or those who are looking to work in Education.


You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.

 

The hours of work will be 37.5 hours per week, Monday to Friday and will be based at the Waterton Centre, Bridgend/ Your own home (depending on location).  This post is also suitable for part-time working if required. Travel across Wales will be required as part of this role and your own transport is essential.  The salary for this position will be up to £26,000 per annum (depending on experience), with an allowance of 28 days’ holiday (including bank holidays).

To download the Job Description, Application Form, Equal Opportunities Monitoring Form and Job Applicant Privacy notice please visit:  https://www.stemcymru.org.uk/home/resources/

Please send the completed application and equal opportunities forms and a copy of your CV to info@stemcymru.org.uk by midday on Thursday 14th July 2022.  Please note, applications will not be accepted unless the documentation is complete and the declaration on the application form signed.

This post is part funded by the European Social Fund through the Welsh European Funding Office, for the STEMCymru II Project (80726) and the Welsh Government Education Directorate.

 

Ar hyn o bryd, mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf (EESW) yn chwilio am Darparwr Gweithgareddau De Cymru, a fydd yn gweithio dan oruchwyliaeth y Rheolwr Gweithgareddau a’r Prif Swyddog Gweithredol i ddatblygu gweithgareddau ar gyfer Prosiect STEMCymru 2 a darparu gweithgareddau STEM cyffrous ac ysgogol mewn ysgolion.

Contract cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2023.

Fel Darparwr Gweithgareddau, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gweithgareddau amrywiol STEM mewn ysgolion.  Byddwch yn cyflwyno sesiynau i grwpiau o ddisgyblion yn eu hysgolion, yn ogystal â chynorthwyo'r Rheolwr Gweithgareddau a darparwyr eraill i ddatblygu gweithgareddau newydd STEM i'w cyflenwi ledled Cymru.

Mae'r swydd hon yn addas ar gyfer gweithwyr addysgu proffesiynol neu'r rhai sy'n edrych i weithio ym maes Addysg.

Cofiwch ddarllen y Disgrifiad Swydd cyn gwneud cais am y swydd hon.

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a byddwch wedi'ch lleoli yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr/eich cartref eich hun (yn dibynnu ar leoliad). Mae'r swydd hon hefyd yn addas ar gyfer gweithio rhan-amser os oes angen.  Bydd angen teithio ledled Cymru fel rhan o'r rôl hon, ac mae'ch cludiant eich hun yn hanfodol.  Hyd at £26,000 y flwyddyn yw'r cyflog (yn dibynnu ar brofiad), a 28 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc).

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais, y Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd ewch i https://www.stemcymru.org.uk/cartref/adnoddau

Anfonwch y ffurflen gais a'r ffurflen cyfle cyfartal gyflawn a chopi o'ch CV i info@stemcymru.org.uk erbyn am hanner dydd am Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022. DS: nid ydym yn derbyn ceisiadau oni bai eich bod wedi cwblhau'r dogfennau a llofnodi'r datganiad ar y ffurflen gais.

Mae'r swydd hon wedi'i hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ar gyfer Prosiect STEMCymru II (80726) a Chyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth Cymru. 


© BIG STEM Communicators Network

BIG: the skills sharing network for STEM

Contact BIG by emailing admin @ big dot uk dot com

Powered by Wild Apricot Membership Software